Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2013 

                   THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                   BAN TUYÊN GIÁO                                                     Bảo Lộc, ngày  05 tháng 8 năm 2013

                                 *

                       Số: 43- HD/TG

 

HƯỚNG DẪN

nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2013

 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bảo Lộc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2013 như sau:

1. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng: Tuyên truyền 83 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2013); Tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2013); 68 năm ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2013); 52 năm thảm họa Da cam/Dioxin Việt Nam (10/8/1961- 10/8/2013); Kỷ niệm 50 năm thành lập Thị xã B’Lao – T29 ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang, truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha anh, anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của Bảo Lộc chúng ta hôm nay…

2. Tiếp tục tập đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2013 “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

3. Tiếp tục tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận và Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND Tỉnh (khóa VIII); các đại biểu HĐND tiếp xúc, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri gửi tới HĐND Tỉnh.

4. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2013. Tuyên truyền cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).

5. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý, không để ảnh hưởng tới người có thu nhập thấp. xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản của tỉnh.

6. Tuyên truyền việc thực hiện công tác chiêu sinh, tuyển sinh các cấp học trên địa bàn thành phố; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và lễ khai giảng năm học 2013-2014.

7. Tuyên truyền triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống các loại dịch bệnh trong mùa mưa trên cây trồng và vật nuôi; Đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao; những kinh nghiệm hay trong sản xuất, khuyến khích nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất.

8.Tiếp tục tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác quản lý và bảo vệ rừng, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các vụ khai thác rừng trái phép; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ...

9. Tiếp tục tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc Việt Nam- Campuchia, gắn với công tác thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế; thể hiện rõ lập trường nhất quán của Việt Nam về chủ quyền quốc gia, giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới.

 

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong tháng

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9!

2. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 muôn năm!

3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013!

5. tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

8. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền tháng 8/2013, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận                                                                                               TRƯỞNG BAN 

- Thường trực Thành ủy (b/c);                                                               

- Các TCCS Đảng;

- Ngành VHTT, Đài TTTH;

- TT BD CT;

- Lưu BTG.                                                                                               

 

 

     Nguyễn Mạnh Cường