Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2013 

THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                             Bảo Lộc, ngày 27 tháng 6   năm 2013

             *

    Số:  42 -HD/TG

 

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung tuyên truyền tháng 7 năm 2013

 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng và chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Bảo Lộc, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 7 năm 2013 như sau:

1. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 7/2013: Tuyên truyền ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (1/7); Kỷ niệm ngày dân số thế giới (11/7); Ngày truyền thống thanh niên xung phong (15/7); Kỷ niệm ngày ký Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Đương (20/7); Tuyên truyền kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2013); Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2013) và các ngày kỷ niệm khác trong tháng.

2. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.  Đồng thời tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về  phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

3. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Tuyên truyền Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình bán hàng bình ổn giá do Trung ương phát động, gắn với chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Tuyên truyền công tác thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

5. Tuyên truyền nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo nhanh và bền vững; công tác xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân; tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh ở người và vật nuôi đặc biệt là dịch cúm A (H5N1), sốt rét, sốt xuất huyết và dịch tay chân miệng; phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Tuyên truyền đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

7. Tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác tuyển sinh các cấp học năm học 2013-2014 trên địa bàn thành phố.

8. Tiếp tục tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, đồng thời phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí và thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

9. Tiếp tục tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015. Phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, phản động; đồng thời đấu tranh mạnh mẽ với các hoạt động kích động nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội của các thế lực thù địch.

10. Tiếp tục tuyên truyền Năm an toàn giao thông 2013, nâng cao ý thức người dân trong chấp hành luật lệ giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

     

Nơi nhận:                                                                                              TRƯỞNG BAN

- Thường trực Thành uỷ (b/c);                                                        (đã ký, đóng dấu)

- Trung tâm BDCT thành phố;                                                                           

- Các TCCS Đảng;

- Phòng VHTT, Đài TT –TH;

- Lưu BTG.         

                                                                                            Nguyễn Mạnh Cường