Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2013 

                   THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                   BAN TUYÊN GIÁO                                                 Bảo Lộc, ngày  05 tháng 10  năm 2013

                                 *

                      Số:  46 - HD/TG

 

HƯỚNG DẪN

nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2013

 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bảo Lộc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng  10 năm 2013 như sau:

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày trong tháng 10/2013: Ngày Quốc tế Người Cao tuổi (1/10); Ngày Phòng cháy chữa cháy (4/10); 83 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt nam (14/10/1930 – 14/10/2013); 83 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2013); 83 năm Ngày truyền thống công tác Dân Vận (15/10/1930 – 15/10/2013); 57 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1957 – 15/10/2013); 65 năm ngày truyền thống kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2013); 83 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2013); 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2013).

2. Tiếp tục tuyên truyền các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết qủa nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị Đại hội Đảng bộ các địa phương và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh.

3. Triển khai kế họach tổ chức sinh họat chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

4. Tuyên truyền các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02 NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính Phủ, Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính Phủ, trong đó có giải pháp về tài chính tiền tệ, tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình phát triển mang lại hiệu qủa kinh tế cao; những kinh nghiệm hay trong sản xuất, khuyến khích nhân dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, phấn đấu hòan thành phát triển kinh tế - xã hội qúy IV/2013 và nhiệm vụ phát tirển kinh tế - xã hội năm 2013.

5. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đấu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2013. Trong đó tập trung tuyên truyền các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách năm 2013, công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu, quản lý chặt chẽ , tiết kiệm và hiệu qủa; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa.

6. Tiếp tục tuyên truyền các chủ đề thường xuyên: thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, chú trọng phản ánh cách làm hay trong qúa trình thực hiện để giới thiệu nhân rộng; phát hiện những khó khăn, bất cập trong qúa trình thực hiện để kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết, tháo gỡ và có giải pháp phù hợp với tình hình địa phương. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống các lọai dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để phòng chống các dịch bệnh; tăng cường công tác truyền thông y tế cơ sở , góp phần tích cực trong công tác phòng chống các lọai dịch bệnh. Tuyên truyền đảm bảo an tòan thực phẩm trên địa bàn thành phố, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là người lao động ở nông thôn; người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng về việc cung cấp, kinh doanh các sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, đảm bảo chất lượng an tòan cho người sử dụng; cách nhận biết sản phẩm nhậu lậu, không rõ nguồn gốc, có chứa các chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

8. Tập trung tuyên truyền công tác phòng chống lụt bão, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và diễn biến bất thường của thời tiết; công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an tòan trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; công tác quản lý và bảo vệ rừng, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các vụ khai thác rừng trái phép; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện Chỉ thị số 12 ngày 23/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong họat động vận tải; tổ chức các họat động giáo dục an tòan giao thông trong học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học mới 2013- 2014.

9. Tăng cường nắm bắt tình hình và kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng của các thế lực phản động, thù địch; phổ biến những mô hình, gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư, xã phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

10. Duy trì công tác tuyên truyền, phân giới cắm mốc, gắn với công tác thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền về biển đảo; thể hiện rõ lập trường nhất quán của Việt Nam về chủ quyền quốc gia, giải quyết vấn đề liên quan đến Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới. Chú trọng tuyên truyền hoạt động và kết qủa công tác đối ngọai của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian gần đây.

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền tháng 10/2013, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận                                                                                               TRƯỞNG BAN 

- Thường trực Thành ủy (b/c);                                                               

- Các TCCS Đảng;

- Ngành VHTT, Đài TTTH;

- TT BD CT;

- Lưu BTG.                                                                                               

 

      Nguyễn Mạnh Cường