Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2013 

THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                   Bảo Lộc, ngày 25  tháng 4 năm 2013

                  *

      Số  40  -HD/TG

 

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung tuyên truyền tháng 5 năm 2013

 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng và chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Bảo Lộc, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 5 năm 2013 như sau:

1. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2013: kỷ niệm 38 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2013); kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2013); kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013); kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2013); ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6;…

2. Tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).  Đồng thời tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về  phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

3. Tuyên truyền công tác thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

4. Tuyên truyền nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng khoa học và công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo nhanh và bền vững; công tác xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân; tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh ở người và vật nuôi đặc biệt là dịch cúm A (H7N9); phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2013 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý II/2013. Tuyên truyền Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình bán hàng bình ổn giá do Trung ương phát động, gắn với chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Tuyên truyền công tác chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II và kết thúc năm học 2012 - 2013.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, khẳng định những thành tựu quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” trong bà con đồng bào có đạo. Kịp thời phê phán những hoạt động lợi dụng tôn giáo, làm tổn hại đến sự ổn định, phát triển của các tôn giáo và đi ngược lại với quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

8. Tiếp tục tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, đồng thời phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí và thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

9. Tiếp tục tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015. Phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, phản động; đồng thời đấu tranh mạnh mẽ với các hoạt động kích động nhằm gây mất ổn định chính trị - xã hội của các thế lực thù địch.

10. Tiếp tục tuyên truyền Năm an toàn giao thông 2013, nâng cao ý thức người dân trong chấp hành luật lệ giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

*Thời gian treo cờ, làm vệ sinh:

             Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ từ ngày 29/4 - 02/05/2013 (ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng và Quốc tế Lao động 1/5).

     

 

Nơi nhận:                                                                                                     TRƯỞNG BAN

- Thường trực Thành uỷ (b/c);                                                                     

- Trung tâm BDCT thành phố;                                                                 (đã ký, đóng dấu)

- Các TCCS Đảng;

- Ngành Văn hoá, Đài TT –TH;

- Lưu BTG.     

 

 

                                                                                                  Nguyễn Mạnh Cường