Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4 năm 2013 

 THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                                 Bảo Lộc, ngày 02   tháng 4   năm 2013

                  *

      Số  39  -HD/TG

 

 

HƯỚNG DẪN

Nội dung tuyên truyền tháng 4 năm 2013

 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng và chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Bảo Lộc, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 04 năm 2013 như sau:

1. Tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).  Đồng thời tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về  phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

2. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 3 năm ngày thành lập thành phố Bảo Lộc (8/4/2010 – 8/4/2013); kỷ niệm 38 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2013); kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2013); kỷ niệm 143 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2013); ngày Quốc Giỗ Hùng Vương mùng 10/3 (âm lịch),…

3. Tuyên truyền công tác thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

4. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2013 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý II/2013. Tiếp tục tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố; những mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc, giải pháp, những kinh nghiệm hay trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

5. Tuyên truyền Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình bán hàng bình ổn giá do Trung ương phát động, gắn với chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở người và vật nuôi trong thời điểm chuyển mùa, nhất là dịch cúm gia cầm; công tác bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II và kết thúc năm học 2012-2013 khối học sinh trung học phổ thông và bổ túc trung học; chuẩn bị cho tuyển sinh đại học, cao đẳng, dạy nghề năm 2013 trên địa bàn.

7. Tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, đồng thời phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí và thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

8. Tiếp tục tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2015; đấu tranh kịp thời với các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch theo định hướng đã đề ra.

 

Nơi nhận:                                                                                                    TRƯỞNG BAN

- Thường trực Thành uỷ (b/c);                                                                     

- Trung tâm BDCT thành phố;                                                                 (đã ký, đóng dấu)

- Các Đảng ủy xã, phường;

- Ngành Văn hoá, Đài TT –TH;

- Lưu BTG.     

 

 

                                                                                                   Nguyễn Mạnh Cường