Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 3 năm 2013 

THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                      Bảo Lộc, ngày 28 tháng 02 năm 2013

                  *

      Số 38 -HD/TG

 

 

HƯỚNG DẪN

nội dung tuyên truyền tháng 3 năm 2013

 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng và chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Bảo Lộc, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 03 năm 2013 như sau:

1. Tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).  Đồng thời tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

2. Tuyên truyền công tác thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

2.  Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013), gắn với Tháng Thanh niên năm 2013 với chủ đề “nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”; kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3; ngày thể thao Việt Nam 27/3; tuyên truyền kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng thành phố Bảo Lộc (28/3/1975 – 28/3/2013); tuyên truyền chiến dịch hành động Giờ Trái đất năm 2013 với khẩu hiệu “Tôi và bạn hãy cùng hành động” (diễn ra từ 20 giờ 30’ đến 21 giờ 30’ ngày 23/3/2013)…

3. Tuyên truyền công tác tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2012 và triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2013 của thành phố. Tuyên truyền ngăn ngừa lạm phát; đảm bảo tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; công tác bình ổn giá, ổn định thị trường; tiếp tục tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với chủ trương của Trung ương và tỉnh về việc tiếp tục đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo an toàn giao thông; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới; việc triển khai các dự án và công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền sản xuất vụ Đông Xuân, công tác chống hạn; những mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao; những kinh nghiệm hay trong sản xuất, khuyến khích nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh ở gia súc và các loại dịch bệnh khác ở cây trồng, vật nuôi; công tác chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết.

7. Tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – trung quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, đồng thời phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí và thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

Nơi nhận:                                                               

- Thường trực Thành uỷ(b/c);                                                                  TRƯỞNG BAN

- Trung tâm BDCT thành phố;                                                                (đã ký, đóng dấu)

- Các Đảng ủy xã, phường;

- Ngành Văn hoá, Đài TT –TH;

- Lưu BTG.     

 

 

                                                                                               Nguyễn Mạnh Cường