Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02 năm 2013 

  THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                   Bảo Lộc, ngày 29    tháng  01    năm 2013

                  *

      Số 37    -HD/TG

 

 

HƯỚNG DẪN

nội dung tuyên truyền tháng 02 năm 2013

 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng và chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Bảo Lộc, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 02 năm 2013 như sau:

1. Tuyên truyền đậm nét, phong phú, sinh động các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2013 trên địa bàn thành phố. Phản ánh các hoạt động đón Xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm; những vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị của địa phương, đất nước, nhất là những thành tựu đã đạt được trong năm 2012; tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống trong đời sống của đồng bào các dân tộc; đấu tranh phê phán các tệ nạn xã hội, các hủ tục mê tín dị đoan, vi phạm trật tự an toàn giao thông, đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán; gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2013.

2. Tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 83 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

3. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2012 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2013, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tuyên truyền ngăn ngừa lạm phát; đảm bảo tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; công tác bình ổn giá nhất là trong dịp tết nguyên đán Nhâm Thìn; tiếp tục tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo an toàn giao thông; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.  Các cấp ủy Đảng tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội về những sự kiện chính trị- xã hội quan trọng đặc biệt về kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

5. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới; việc triển khai các dự án và công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác lại những thông tin sai trái, vu cáo và chống phá Nhà nước Việt Nam của các phần tử cơ hội, không thiện chí và thù địch trong và ngoài nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

8. Phòng Văn hóa thông tin chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các hoạt động Văn hóa – Thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn, đón tết Quý Tỵ 2013 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của các cơ quan, đơn vị. Chú ý khai thác tổ chức các loại hình Văn hóa – thể thao truyền thống có giá trị.

Đài truyền thanh truyền hình xây dựng chuyên trang, chuyên mục số đặc biệt, số Tết phản ánh tình hình phát triển kinh tế xã hội, gương người tốt việc tốt trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ an ninh tổ quốc, trong thực hiện cuộc vận động làm theo tư tưởng tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

II. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

                  1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2013)!

2. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, Mừng xuân Quý Tỵ!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”!

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ thành phố Bảo Lộc!

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013!

6. Nước cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

9. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại !

10. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” !

11. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh !

*Thời gian treo cờ, làm vệ sinh:

             Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ, làm vệ sinh tại gia đình và trụ sở làm việc:

Đợt 1

-  Thời gian treo cờ từ ngày 02 - 04/02/2013 (Thành lập Đảng).

Đợt 2

- Thời gian treo cờ từ ngày 09 - 15/02/2012 (Mừng Xuân Quý Tỵ 2013).

      Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền tháng 02 năm 2013 và mừng xuân Quý Tỵ 2013. Đề nghị các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị thực hiện hướng dẫn này đảm bảo thiết thực và đạt hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                               

- Thường trực Thành uỷ(b/c);                                                                  TRƯỞNG BAN

- Trung tâm BDCT thành phố;                                                                 (đã ký, đóng dấu)

- Các Đảng ủy xã, phường;

- Ngành Văn hoá, Đài TT –TH;

- Lưu BTG.     

 

 

                                                                                                 Nguyễn Mạnh Cường