Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2013 

THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                    Bảo Lộc, ngày 28  tháng 12  năm 2012

                  *

      Số  34   -HD/TG

 

 

HƯỚNG DẪN

nội dung tuyên truyền tháng 01 năm 2013

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng và chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ Bảo Lộc, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 01 năm 2013 như sau:

            1. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng: ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (06/01/1946-06/01/2013); ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam (09/01/1946-09/01/2013); ngày ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình tại Việt Nam (27/01/1973-27/01/2013); kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2013),...

            2. Tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2012 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2013, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tuyên truyền ngăn ngừa lạm phát, đảm bảo tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; công tác bình ổn giá nhất là trong dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ; tiếp tục tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

            3. Tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tăng cường và phát huy các thiết chế văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã.

            4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán. Các cấp uỷ Đảng tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân và dư lận xã hội về các sự kiện chính trị quan trọng trong năm.

5. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

6. Tuyên truyền công tác chỉ đạo, kiểm tra triển khai phòng chống lụt, bão, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh trên các loại cây trồng và vật nuôi. Tiếp tục tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh ở người đặc biệt là bệnh tay chân miệng ở trẻ em trên địa bàn.

7. Tuyên truyền công tác quản lý và bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của người dân tăng cường phối hợp cùng với các cơ quan chức năng phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các vụ khai thác rừng trái phép; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống các loại tội phạm nhất là tội phạm nguy hiểm nhất là trong dịp tết.  Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

            8. Tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác lại những thông tin sai trái, đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, lợi dụng văn học nghệ thuật, các blog, mạng xã hội để nói xấu, xuyên tạc nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền tháng 01/2013, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                               

- Thường trực Thành uỷ(b/c);                                                                TRƯỞNG BAN

- Trung tâm BDCT thành phố;                                                               (đã ký, đóng dấu)

- Các Đảng ủy xã, phường;

- Ngành Văn hoá, Đài TT –TH;

- Lưu BTG.     

 

                                                                                               Nguyễn Mạnh Cường