Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013 

THÀNH UỶ BẢO LỘC                                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO                                                          Bảo Lộc, ngày 09  tháng 01 năm 2013

                  *

      Số: 35  -HD/TG

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013

 

            Năm 2013 toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn: 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2013) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ; Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013); 59 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2013); 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013); 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2013) và một số ngày kỷ niệm khác.

            Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Hướng dẫn số 68-HD/BTGTW ngày 28/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013; Hướng dẫn số 114-HD/TG ngày 07/01/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013, Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng và dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

            2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết hội nghị Trung ương và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

            3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

            II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

            1. Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2013) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ

            - Nêu bật những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt là kết quả thực hiện các giải pháp bình ổn và phát triển kinh tế đất nước, địa phương trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Chú ý phát hiện, giới thiệu những điển hình nhân tố mới, gương người tốt việc tốt.

            - Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 83 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, theo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

            - Biểu dương những tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Giới thiệu tấm gương người đứng đầu cơ quan, đơn vị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            - Tuyên truyền kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó tập trung giới thiệu những giải pháp, những việc làm cụ thể để khắc phục khuyết điểm, yếu kém của các cấp, các ngành.

            - Tuyên truyền những hoạt động mừng đảng, mừng Xuân ở các cấp, các ngành. Phản ánh không khí đón Xuân của nhân dân trên địa bàn thành phố, tỉnh và cả nước. Biểu dương tinh thần phục vụ nhân dân trong dịp Tết của cá ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

            - Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Đấu tranh phản bác nhữn luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta.

            2. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

            - Nêu bật giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của cộng đồng dân tộc Việt Nam; giá trị lịch sử, văn hoá của khu di tích Đền Hùng. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

            - Tuyên truyền những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu của địa phương trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

            - Cổ vũ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững; góp phần cùng nhân dân cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóc đất nước, hội nhập và phát triển.

            3. Kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013)

            - Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

            - Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của nhân dân ta, của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

            - Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

            - Phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; nhấn mạnh chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những diễn biến phức tạp xảy ra trên Biển Đông.

            4. Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013)

            - Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

            - Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; những kết quả đạt được; những điển hình tiên tiến, nhất là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            - Các địa phương, đơn vị chủ động giới thiệu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tuyên truyền, biểu dương.

            - Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

            5. Kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2013)

            - Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

            - Thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

            6. Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2013)

            - Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945.

            - Những bài học kinh nghiệm vềgiành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 68 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

            - Những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước những yêu sách phi lý của nước ngoài.

            - Kết hợp với tuyên truyền sửa đổi, bổ sung Hiếp pháp năm 1992.

            III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

            1. Hình thức kỷ niệm

            - Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2013 theo thông lệ năm lẻ.

            + Lãnh đạo cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN, đoàn thể các cấp tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ.

            + Các địa phương, đơn vị không tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm, nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị như: tổ chức hội thảo, toạ đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, … hoặc gắn với tổ chức kỷ niệm các sự kiện, nhân vật lịch sử, các sự kiện văn hóa, văn nghệ lớn diễn ra tại địa phương, đơn vị mình.

            - Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp uỷ các cấp, các đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kết hơn triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới.

            - Các địa phương, cơ quan, đơn vị phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mứng các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Xây dựng nông thôn mới””; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Giảm nghèo nhanh và bền vững”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

            - Rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương bình, liệt sĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam,… Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách.

            - Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa. Xây dựng các công trình văn hoá gắn liền với các địa danh, nhân vật lịch sử.

            2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục

            - Căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống.

- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong nhân dân. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, chú ý đến các đối tượng sinh viên, thanh niên, học sinh.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết, thi sáng tác văn học, nghệ thuật về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc nhân dịp các ngày lễ lớn.

- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Ôn lại những tác phẩm, tác giả viết về cách mạng, về kháng chiến. Động viên, khuyến khích sáng tác về điển hình, nhân tố mới và công cuộc đổi mới đất nước.

- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, băng rôn cổ động tuyên truyền.

- Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ triển khai tuyên truyền trước, trong và sau các ngày lễ lớn của đất nước gắn với việc tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ tuyên truyền khác của đơn vị. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời định hướng dư luận; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền tại đơn vị theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên ở từng cơ sở; kết hợp với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ, Đại hội Cựu Chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc vừa tổ chức trong năm 2012; hướng tời Đạihội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân toàn quốc trong năm 2013. Đoàn Thanh niên Thành phố hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động giao lưu, về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

3. Phòng Văn hóa Thông tin chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân trong các ngày lễ lớn. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình Bảo Lộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước có trọng tâm, trọng điểm, tạo dấu ấn sâu đậm; tăng thời lượng các chương trình giáo dục truyền thống, lịch sử, đưa tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm của địa phương, đơn vị, đoàn thể trong thành phố; chủ động phối hợp khai thác và có kế hoạch chiếu các phim tư liệu về lịch sử và phim về lãnh tụ nhân dịp kỷ niệm. Chú ý tăng cường tuyên truyền nhân tố mới, điển hình tiên tiến, hạn chế thông tin tiêu cực, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Tỵ!

2. Nhiệt liệt chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930 - 03/02/2013)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2013) và 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013)!

5. Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới!

6. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh!

7. Nhiệt liệt chào mừng 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2013)!

8. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2013)!

9. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

10. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng!

11. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

13. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

            Trên đây là hướng dẫn nội dung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013, đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận                                                                                          TRƯỞNG BAN      

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (b/c);

- Thường trực Thành ủy (b/c) ;                                                       (đã ký, đóng dấu)

- Các TCCS Đảng;

- Ngành VHTT, Đài TTTH;

- TT BD CT;

- Lưu  BTG.                                                      

                                                                                                  Nguyễn Mạnh Cường