Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết Thủ tục hành chínhTên thủ tục Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá: Trường hợp Bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá
Cơ quan thực hiện Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ sở pháp lý
- Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật Thương mại ngày 15 tháng 6 năm 2005;
- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng (39 Hùng Vương, phường 9, TP Đà Lạt).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận hồ sơ và trả kết quả; trường hợp hồ sơ thiếu công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
- Trường hợp hồ sơ nhận thông qua hệ thống bưu chính, công chức tiếp nhận hồ sơ cũng kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ và gửi qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ thiếu công chức nhận hồ sơ sẽ làm thông báo bổ sung hồ sơ theo qui định.
b) Bước 2: Công chức nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ theo dõi, lập phiếu theo dõi hồ sơ và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn xem xét, kiểm tra tính hợp lệ; trong thời hạn 03 ngày nếu hồ sơ không hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ; trường hợp hồ sơ hợp lệ và Ban QL các khu công nghiệp gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các sở, ngành, địa phương liên quan; và lấy ý kiến Bộ Công thương là 15 ngày, kể từ ngày Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi hồ sơ.
Nếu quá thời hạn lấy ý kiến, cơ quan được hỏi ý kiến không có văn bản thẩm tra thì xem như đồng ý với dự án.
c) Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày sau khi nhận đầy đủ ý kiến của các bộ, sở, ngành, địa phương liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổng hợp, cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc thông báo lý do bằng văn bản cho nhà đầu tư biết trong trường hợp dự án không được chấp nhận.
d) Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
 - Người đến nhận có trách nhiệm nộp lại phiếu biên nhận hồ sơ, đóng lệ phí và nhận kết quả; Trong trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người được uỷ quyền.
 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
- Qua đường bưu điên
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);
- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá (theo mẫu);
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung bổ sung;
- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đã được cấp phép (theo mẫu);
- Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do;
- Giấy phép kinh doanh đã được cấp (bản chính).
4. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh
8. Lệ phí: không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh theo (Mẫu MĐ-2) -  Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013;
- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo (Mẫu MĐ-6 ) - Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013;
- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đã được cấp phép theo (mẫu BC-3) - Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013;
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
Loại Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Thời gian
18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí
Không
Đính kèm  Phụ lục TT5DC.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này