Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
AseanExpand Asean
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
Phổ biến pháp luật
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết Thủ tục hành chínhTên thủ tục Đăng ký kinh doanh thành lập liên hiệp Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ sở pháp lý
Luật doanh nghiệp Quốc Hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam  ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.
Luật của Quốc Hội hợp nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam  ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 26/11/2003 về Hợp tác xã.
Nghị định: 177/2004/ NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật hợp tác xã năm 2003.
Nghị định 77/2005/NĐ-CP-06/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.
      Nghị định  87/2005/NĐ -CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ 22/2003CT-CP ngày 11/7/2005.
     Nghị định 88/2008/ NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
     Nghị định 139/2007/ NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
      Thông tư 03/2006TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một sô nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2008/ NĐ-CP ngày 29/8/2006.
      Thông tư  01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số : 03/2006TT-BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn một sô nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2008/ NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh.
Thông tư số:97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệpvà Quy chế phối thực hiện theo thông tư 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 giữa ba cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thuế và Công an tỉnh đã được Sở Tư pháp thẩm tra.
Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
       Quyết định 1072/ QĐ-UBND ngày 28/4/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa , cơ chế một cửa Liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định số:05/QĐ - UB ngày 15/2/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu phí, nộp, điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
 
 
 

 
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện :
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định ( thành phần hồ sơ được niêm yết công khai và biểu mẫu đính kèm cấp cho doanh nghiệp)
Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Số 02 – Trần Hưng Đạo – Đà Lạt:
Công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ:  Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì lập phiếu biên nhận và giấy báo thu lệ phí giao cho công dân; Nếu thành phần hồ sơ không đạt thì hướng dẫn để công dân bổ sung và nộp lại hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu.
Thời gian tiếp nhận Sáng 7h 30 đến 11h 30, chiều từ 13h30 đến 16h 30 từ thứ 2 đến thứ bảy ( trừ các ngày nghỉ lể theo quy định)
Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở  Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục thuế tỉnh tiến hành thẩm định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế. Trong quá trình thẩm định  hồ sơ giữa hai cơ quan nếu nội dung hồ sơ không đạt theo quy định thì cơ quan đó thông báo cho công dân bằng văn bản gửi theo đường bưu điện để công dân chỉnh sửa bổ sung hồ sơ.
Bước 3 : Công dân là người đại diện theo pháp luật nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư .
Thời gian trả kết quả Sáng 7h 30 đến 11h 30, chiều từ 13h30 đến 16h 30 từ thứ 2 đến thứ bảy( trừ các ngày nghỉ lể theo quy định).

2. Cách thức thực hiện :
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa.
Nộp theo đường bưu chính.

3. Thành phần số lượng hồ sơ :
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã 
- Điều lệ liên hiệp hợp tác xã .
- Bản sao chứng minh nhân dân hợp lệ hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã.
- Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, Ban Quản trị, Hội đồng quản trị Ban kiểm soát đối với liên hiệp hợp tác xã .
- Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập liên minh hợp tác xã.
 Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác đối với các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
b) Số bộ: 01 bộ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân  và Tổ chức

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính : Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng
a) Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh và bộ phận một cửa một cửa liên thông
b) Cơ quan phối hợp: Cục thuế Lâm Đồng.

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ
- Danh sách thành viên liên hiệp hợp tác xã theo mẫu HTXDS.
- Bảng kê khai thông tin thuế theo phụ lục I

8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nếu có : không có
Loại Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
Thời gian

05 ngày làm việc : Sở Kế hoạch và Đầu tư : 03 ngày 02 cơ quan Thuế ( Theo quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 thời gian giải quyết là 15 ngày, nhưng Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 không có quy  định về thành lập Liên hiệp hợp tác xã , để thuận lợi cho doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư  thực hiện  theo quy định Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 thời gian là 5 ngày)
Lệ phí
Mức thu: 200.000 đồng/ 01 lần cấp
Đính kèm  Mẫu HTXDS.doc
Mẫu HTXMĐ.doc
PHỤ LỤC 1.doc


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này