Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016, Tp. Bảo lộc - Tỉnh Lâm Đồng