Ngày 05/05/2016 UBND TP ban hành quyết định số 01/QĐ-BTC về việc thành lập Ban thư ký Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Bảo Lộc năm 2016 
              Mời click banner để xem văn bản