Văn bản số 113/QĐ- UBND ngày 14/01/2019 Quyết định về việc Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 
            Nội dung quyết định