Quyết định Về việc công bố công khai thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 


Số: 2361/-UBND

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                      Bảo Lộc ngày 29 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số  343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc dự toán thu ngân sách nhà nước; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017,

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố Bảo Lộc theo các biểu kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HDND&UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm công khai Quyết định này trên trang thông tin điện tử thành phố./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Tài chính Lâm Đồng;

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;

- Như Điều 3;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, XD.

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Bắc