Văn bản số 165/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 về việc công bố công khai thực hiện thu chi ngân sách 12 tháng năm 2018 
        Nội dung văn bản
        Biểu đính kèm