Ngày 21/03/2016, UBND TP đã ban hành công văn Số: 01/HD-HĐTĐ-KT về việc hướng dẫn Thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

 

                  UBND THÀNH PHỐ BẢO LỘC

            HỘI ĐỒNG THI ĐUA- KHEN THUỞNG

                       Số: 01/HD-HĐTĐ-KT

 

        CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Bảo Lộc, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

 

HƯỚNG DẪN

Thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa

XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

 


Thực hiện công văn số số 164/SNV-TĐKT ngày 14/03/2016 Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về  tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIVvà Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố Bảo Lộc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công tác tổ chức bầu cử như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đạt được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, các cơ quan, ban, phòng, xã, phường và các tầng lớp nhân dân tổ chức, thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm.

3. Tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016.

 

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã, tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện cuộcbầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2016.

2. Tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo, hướng dân về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bầu cử.

4. Tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đúng theo quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước trong và sau ngày bầu cử.

 

III. VỀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

 1. Đối tượng khen thưởng

Là tập thể, cá nhân các xã, phường; các tổ chức phụ trách công tácbầu cử; các cơ quan, ban, ngành, mặt trận ở thành phố trực tiếp tham gia công tác bầu cử có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021đúng theoquy định kế hoạch bầu cử.

2. Tiêu chuẩn được khen thưởng

a. Đối với UBBC các xã, phường; các tổ bầu cử:

Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo Kế hoạch tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố.

  - Thực hiện tốt các nội dung về thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Tổ bầu cử và triển khai tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các bước của quy trình hiệp thương đảm bảo dân chủ, đúng luật (không có vi phạm pháp luật bầu cử); lập, niêm yết đúng, kịp thời danh sách cử tri và niêm yết tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp chính xác, theo đúng quy định của biểu mẫu, không để sai sót; tổ chức tiếp xúc cử tri..

- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn ở địa phương, cơ sở trước, trong và sau ngày bầu cử; chuẩn bị tốt địa điểm bầu cử, trang trí đúng quy định, tạo thuận lợi để các cử tri đi bỏ phiếu thực hiện quyền dân chủ; số cử tri đi bầu đúng giờ, đạt tỷ lệ 98% trở lên.

  - Chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất; phân bổ, sử dụng kinh phí tiết kiệm, đúng chế độ và thanh quyết toán đúng thời gian quy định. Hoàn thành cuộc bầu cử thắng lợi (chính xác, bầu đủ số đại biểu quy định); tổng hợp báo cáo chính xác kịp thời theo quy định của Ủy ban bầu cử.

- Đảm bảo dân chủ, công khai, tiết kiệm, đúng pháp luậttrong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử ; kết quả bầu cử phải đúng luật, không để xảy ra khiếu kiện, tố cáo.

b. Đối với các cơ quan, đơn vị

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định

c. Đối với cá nhân:

- Trực tiếp thực hiện hoặc phục vụ công tác bầu cử ở địa phương, cơ quan, cơ quan được phân công.

- Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

 

3. Các hình thức khen thưởng bao gồm

- Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tổ chức, điều hành cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, điều hành cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

  - Giấy khen Chủ tịch UBND thành phốtặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử.

- Giấy khen Chủ tịch UBND phường, xã tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử:

4. Thẩm quyền và số lượng các tập thể, cá nhân được đề nghị:

a. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Do UBBC tỉnh phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh bình chọn tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn khen thưởng.

b.Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh:

- DoUBBC thành phố và Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng thành phố bình xét đề nghị  05 tập thể là UBBC các cấp, các đơn vị tham gia trực tiếp cuộc bầu cử.

- Do UBBC thành phố và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố bình xét đề nghị  03 cá nhân xuất sắc trong số cá nhân được UBBC các cấp và các đơn vị đề xuất khen thưởng.

c. Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố:

- Do UBBC các xã, phường  phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, mỗi đơn vị bình xét 02 tổ bầu cử và 05 cá nhânlà thành viên trực tiếp tham gia ở các tổ bầu cử trên cơ sở đề nghị từ các tổ bầu cử.

-Do UBBC cácxã, phường phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp đề nghị 01 – 02 cá nhân là cán bộ, công chức thuộc đơn vị.

- Các cơ quan, phòng ban tham gia trực tiếp cuộc bầu cử, mỗi đơn vị bình xét đề nghị 01 – 02 cá nhân là cán bộ, công chức thuộc đơn vị.

- Khen thưởng đối với tập thể là UBBC các xã, phường, các đơn vị tham gia trực tiếp cuộc bầu cử do UBBC thành phố và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố bình xét đề nghị.

d. Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường:

- Căn cứ quy định của luật về công tác thi đua khen thưởng và kế hoạch tổ chức công tác bầu cử tại địa phương, UBBC các xã, phường phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp tổ chức bình xét khen thưởng các tổ bầu cử và các cá nhân tham gia cho phù hợp.

 

 

5. Nguồn kinh phí khen thưởng:

- Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí công tác bầu cử của cấp mình, quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 1401/2016 của Bộ Tài chính; việc thanh quyết toán do tổ giúp việc ủy ban bầu cử cùng cấp thực hiện.

Mức thưởng thực hiện theo Điều 75 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

5. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng:

Kết thúc cuộc bầu cử, UBBC các xã,  phường phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, các cơ quan, phòng ban tham gia trực tiếp cuộc bầu cử tổ chức họp bình xét, lập hồ sơ tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp, Thủ trưởng các đơn vị đề nghị khen thưởng.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm:

       +Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chủ tịch UBND xã, phường hoặc Thủ trưởngcác cơ quan, phòng ban trực tiếp tham gia công tác bầu cử.

+ Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Ủy ban bầu cử phối hợp với Thường trựcHội đồng thi đua khen thưởng các xã, phường, hoặc phòng ban trực tiếp tham gia công tác bầu cử.

+ Danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố ( Qua phòng Nội vụ) trước ngày 25/5/2016.

IV. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ hướng dẫn, Chủ tịch UBBC, Chủ tịch UBND các xã phường, thủ trưởng các phòng ban trực tiếp phục vụ công tác bầu cử, chỉ đạo triển khai các phong trào thi đuathực hiện tốt kế hoạch bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấpnhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra và khen thưởng cho công tác bầu cử đảm bảo theo quy định./.

 

Nơi nhận:                                                          

- Ban TĐKT tỉnh;   

- TT Thành ủy;

- TTHĐND-UBNDTP;

- UBMTTQVN TP và các đoàn thể;

- Thành viên UB bầu cửTP;

- Các Ban xây dựng Đảng;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc TP;

- UBND các phường, xã;   

- Lưu.  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Bắc