Ngày 20/04/2016 UBBC TP ban hành văn bản số 11/UBBC v/v tiếp tục đôn đốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2016-2021