Ngày 24/03/2016 UBND TP đã ban hành quyết định 570/QĐ-UBND Về việc trưng tập công chức phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 

               Vui lòng click vào link để download văn bản pdf

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Số: 570/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Bảo Lộc, ngày 24   tháng  3   năm 2016


                  
QUYẾT ĐỊNH

Về việc trưng tập công chức phục vụ bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2016 - 2021

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

        

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 05/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021;

Theo đề nghị của phòng Nội vụ thành phố Bảo Lộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Trưng tập công chức các cơ quan để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm các ông(bà):

1. Ông Nguyễn Việt Nam, Phó Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch    - Tổ trưởng;

2. Ông Thân Đức Hoa, Phó Trưởng Phòng Nội vụ  - Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Trần Long, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND – Tổ phó;

4. Ông Bùi Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Duy Thiết, Chuyên viên Phòng phòng Lao động Thương binh và Xã hội - Thành viên;

7.  Ông Nguyễn Văn Trọng, Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch  - Thành viên.

8 . Ông Thái Trường Minh, Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch  - Thành viên.

9. Ông Trần Quang Hoài, Chuyên viên Phòng Tài nguyên & Môi trường  - Thành viên.

10. Bà Huỳnh Như, Chuyên viên Phòng Tài nguyên & Môi trường  - Thành viên.

11. Ông Hồ Nhất Huy, Chuyên viên  Chi cục Thống kê Bảo Lộc  - Thành viên.

12. bà Nguyễn Thị Long Thịnh, Chuyên viên  Chi cục Thống kê Bảo Lộc  - Thành viên.

13. Ông Nguyễn Đình Hoàn, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin  - Thành viên.

14. Bà Trần Thị Ngọc Vân, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin  - Thành viên.

15. Ông Trần Minh Phương, Chuyên viên Phòng Kinh tế  - Thành viên.

16. Ông Đỗ Đinh Long, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND – Thành viên;

17. Ông Phạm Thế Long, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND – Thành viên;

18. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND – Thành viên;

19. Ông Nguyễn Quang Trung, Chuyên viên Thanh tra thành phố – Thành viên;

20. Bà Bùi Thu Hằng, Chuyên viên Phòng Tư pháp – Thành viên;

21. Ông Lê Như Hải, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo – Thành viên;

22. Ông Trần Hữu Phong, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo – Thành viên;

23. Ông Hoàng Văn Quý, Chuyên viên Phòng Nội vụ – Thành viên;

24. Ông Nguyễn Văn Phú,  Chuyên viên Phòng Nội vụ – Thành viên;

25. Bà Hồ Thị Ngòi, Chuyên viên Phòng Nội vụ – Thành viên;

26. Bà Nguyễn Thị Hải, Chuyên viên Phòng Nội vụ – Thành viên;

27. Ông Lê Văn Trường, Chuyên viên Phòng Nội vụ – Thành viên;

28. Ông Nguyễn Hoàng Hóa, Chuyên viên Phòng Nội vụ – Thành viên;

29. Ông Trương Quang Duy, Chuyên viên Phòng Nội vụ – Thành viên.

Điều 2.  Thời gian trưng tập thực hiện theo thông báo của Ủy ban bầu cử thành phố và Trưởng phòng Nội vụ. Trong thôøi gian tröng taäp các ông (bà) có tên nêu trên chịu trách nhiệm tổng hợp kết qủa bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021;  chịu sự quản lý điều hành, phân công của Tổ trưng tập, Ủy ban bầu cử thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố và được hưởng các chế độ theo quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND- UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng chuyên môn,  đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

  Nơi nhận:                                            

- Sở Nội vụ;

- Thường trực Thành ủy;

- TT.HĐND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- UBBC thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Như điều 3;

- Lưu:VP-NV.

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                       

                        Nguyễn Quốc Bắc