Ngày 21/03/2016 UBND Tp đã ban hành quyết định số 480/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã ĐamB’ri 

  Mời click vào link để download văn bản pdf

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 480/QĐ-UBND

Bảo Lộc, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử

 đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND

 các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã ĐamB’ri

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6//2015;

Căn cứ Khoản 4, Điều 11, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Xét Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 08/3/2016 của UBND xã ĐamB’ri về việc đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ thành phố Bảo Lộc,

                                              

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã ĐamB’ri.

1. Tổng số khu vực bỏ phiếu: 09 khu vực.

2. Danh sách các khu vực bỏ phiếu cụ thể như sau:

Stt

Đơn vị bầu cử

Số khu vực bỏ phiếu

Tên khu vực bỏ phiếu

Gồm thôn

1

Đơn vị bầu cử số 77

1

Khu vực bỏ phiếu số 77

Thôn 1

2

Đơn vị bầu cử số 78

1

Khu vực bỏ phiếu số 78

Thôn 2

3

Đơn vị bầu cử số 79

1

Khu vực bỏ phiếu số 79

Thôn 3+thôn 4

4

Đơn vị bầu cử số 80

1

Khu vực bỏ phiếu số 80

Thôn 5

5

Đơn vị bầu cử số 81

1

Khu vực bỏ phiếu số 81

Thôn 6+thôn 7

6

Đơn vị bầu cử số 82

1

Khu vực bỏ phiếu số 82

Thôn 8+thôn 9

7

Đơn vị bầu cử số 83

1

Khu vực bỏ phiếu số 83

Thôn 10+thôn 11

8

Đơn vị bầu cử số 84

1

Khu vực bỏ phiếu số 84

Thôn 12

9

Đơn vị bầu cử số 85

1

Khu vực bỏ phiếu số 85

Thôn 13+thôn 14

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ĐamB’ri căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh Lâm Đồng;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- UBBC tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

- TT Thành ủy, HĐND thành phố;

- UBBC thành phố Bảo Lộc

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Như Điều 2;

- Lưu: Văn thư, NC.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Trọng Tuấn