Ngày 21/03/2016 UBND TP đã ban hành quyết định số 478/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã Lộc Châu 

  Mời click vào link để download văn bản pdf

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 478/QĐ-UBND

Bảo Lộc, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử

 đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND

 các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã Lộc Châu

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6//2015;

Căn cứ Khoản 4, Điều 11, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 15/3/2016 của UBND xã Lộc Châu về việc đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ thành phố Bảo Lộc,

                                              

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Lộc Châu.

1. Tổng số khu vực bỏ phiếu: 10 khu vực.

2. Danh sách các khu vực bỏ phiếu cụ thể như sau:

Stt

Đơn vị bầu cử

Số khu vực bỏ phiếu

Tên khu vực bỏ phiếu

Gồm thôn

1

Đơn vị bầu cử số 59

1

Khu vực bỏ phiếu số 59

Thôn 1

2

Đơn vị bầu cử số 60

1

Khu vực bỏ phiếu số 60

Thôn 2

3

Đơn vị bầu cử số 61

1

Khu vực bỏ phiếu số 61

Thôn 3

4

Đơn vị bầu cử số 62

1

Khu vực bỏ phiếu số 62

Thôn 4

5

Đơn vị bầu cử số 63

1

Khu vực bỏ phiếu số 63

Thôn Ánh Mai 1

6

Đơn vị bầu cử số 64

1

Khu vực bỏ phiếu số 64

Thôn Ánh Mai 2 Thôn Ánh Mai 3

7

Đơn vị bầu cử số 65

1

Khu vực bỏ phiếu số 65

Thôn Tân An Thôn Tân Ninh

8

Đơn vị bầu cử số 66

1

Khu vực bỏ phiếu số 66

Thôn Tân Bình

Thôn Tân Vượng

9

Đơn vị bầu cử số 67

1

Khu vực bỏ phiếu số 67

Thôn Tân Thịnh

Thôn Tân Châu

10

Đơn vị bầu cử số 68

1

Khu vực bỏ phiếu số 68

Thôn Đạ Nghịch

Thôn Tân Lập

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Châu căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh Lâm Đồng;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- UBBC tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

- TT Thành ủy, HĐND thành phố;

- UBBC thành phố Bảo Lộc

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Như Điều 2;

- Lưu: Văn thư, NC.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Trọng Tuấn