Ngày 21 tháng 03 năm 2016 UBND Tp đã ban hành quyết định số 470/QĐ-UBND về việc Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã Lộc Nga 

           Mời click vào link để download văn bản pdf

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 470/QĐ-UBND

Bảo Lộc, ngày 21 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử

 đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND

 các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã Lộc Nga

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6//2015;

Căn cứ Khoản 4, Điều 11, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 15/3/2016 của UBND xã Lộc Nga về việc đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ thành phố Bảo Lộc,

                                              

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Lộc Nga.

1. Tổng số khu vực bỏ phiếu: 09 khu vực.

2. Danh sách các khu vực bỏ phiếu cụ thể như sau:

Stt

Đơn vị bầu cử

Số khu vực bỏ phiếu

Tên khu vực bỏ phiếu

Gồm thôn

1

Đơn vị bầu cử số 01

1

Khu vực bỏ phiếu số 01

Xóm 1 Thôn Kim Thanh

2

Đơn vị bầu cử số 02

1

Khu vực bỏ phiếu số 02

Xóm 2 + 3 thôn Kim Thanh

3

Đơn vị bầu cử số 03

1

Khu vực bỏ phiếu số 03

Xóm 1 + 2 thôn Tân Hóa

4

Đơn vị bầu cử số 04

1

Khu vực bỏ phiếu số 04

Xóm 3 + 4 thôn Tân Hóa

5

Đơn vị bầu cử số 05

1

Khu vực bỏ phiếu số 05

Xóm 1 thôn Đại Nga

6

Đơn vị bầu cử số 06

1

Khu vực bỏ phiếu số 06

Xóm 2 + 3 thôn Đại Nga

7

Đơn vị bầu cử số 07

1

Khu vực bỏ phiếu số 07

Thôn Nausri

8

Đơn vị bầu cử số 08

1

Khu vực bỏ phiếu số 07

Xóm 1 thôn Nga Sơn

9

Đơn vị bầu cử số 09

1

Khu vực bỏ phiếu số 09

Xóm 2 + 3 thôn Nga Sơn

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Nga căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh Lâm Đồng;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- UBBC tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

- TT Thành ủy, HĐND thành phố;

- UBBC thành phố Bảo Lộc

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Như Điều 2;

- Lưu: Văn thư, NC.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Trọng Tuấn