Ngày 11/03/2016 UBND Tp đã ban hành quyết định số 438 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021; đơn vị bầu cử số 4, phường Lộc Sơn 

             Mời click vào link để xem văn bản pdf

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 438/QĐ-UBND

Bảo Lộc, ngày 11 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu

Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V,

 nhiệm kỳ 2016 – 2021; đơn vị bầu cử số 4, phường Lộc Sơn

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6//2016;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Bảo Lộc,

                                              

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; đơn vị bầu cử số 4, phường Lộc Sơn gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn – Trưởng ban;

2. Ông Phạm Hữu Cảnh, Chủ tịch UBMTTQ phường Lộc Sơn – Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy phường Lộc Sơn – Phó Trưởng ban;

4. Ông Huỳnh Văn Quý, Phó Chủ tịch HĐND phường Lộc Sơn - Ủy viên;

5. Ông Trương Ngọc Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn - Ủy viên;

6. Ông Trần Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn - Ủy viên;

7. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, cán bộ Văn phòng – thống kê phường Lộc Sơn - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Đức, Công chức Tư pháp – hộ tịch phường Lộc Sơn - Ủy viên;

9. Ông Hoàng Thành Long, Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường Lộc Sơn - Ủy viên;

10. Bà Ngô Thị Kim Hằng, Công chức Tài chính – kế toán phường Lộc Sơn - Ủy viên;

11. Bà Đinh Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường Lộc Sơn - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; đơn vị bầu cử số 4 phường Lộc Sơn thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban bầu cử do Trưởng ban phân công và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật bầu cử.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lộc Sơn và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh Lâm Đồng;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- UBBC tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

- TT Thành ủy, HĐND thành phố;

- UBBC thành phố Bảo Lộc

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Như Điều 3;

- Lưu: Văn thư, NC.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Bắc