Ngày 11/03/2016 UBND Tp đã ban hành quyết định số 435/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021; đơn vị bầu cử số 1, xã Lộc Nga 

  Mời click vào link để download văn bản pdf

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 435/QĐ-UBND

Bảo Lộc, ngày 11 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu

Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V,

 nhiệm kỳ 2016 – 2021; đơn vị bầu cử số 1, xã Lộc Nga

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6//2016;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Bảo Lộc,

                                              

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; đơn vị bầu cử số 1, xã Lộc Nga gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Mai Quốc Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Nga – Trưởng ban;

2. Ông Ngô Đức Hải, Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc Nga – Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Nga – Phó Trưởng ban;

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Công chức Văn phòng – thống kê xã Lộc Nga - Ủy viên;

5. Bà Bùi Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Nga - Ủy viên;

6. Ông Phan Đình Phẩm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lộc Nga - Ủy viên;

7. Ông Mai Thành Nhã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Nga - Ủy viên;

8. Ông Thiều Hữu Quân, Trưởng Công an xã Lộc Nga - Ủy viên;

9. Ông Trịnh Thái Bình, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Lộc Nga - Ủy viên;

10. Ông Trần Văn Chương, Bí thư ĐTNCSHCM xã Lộc Nga - Ủy viên.

11. Ông Mai Thanh Dương, Công chức Tài chính – kế toán xã Lộc Nga - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; đơn vị bầu cử số 1 xã Lộc Nga thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban bầu cử do Trưởng ban phân công và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật bầu cử.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Nga và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh Lâm Đồng;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- UBBC tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

- TT Thành ủy, HĐND thành phố;

- UBBC thành phố Bảo Lộc

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Như Điều 3;

- Lưu: Văn thư, NC.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Bắc