Ngày 16/03/2016 UBND Tp đã ban hành công văn số 349/UBND V/v lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 

 Mời click vào link để xem văn bản

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   349      /UBND

            Bảo Lộc, ngày  16    tháng 03 năm 2016

V/v lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021

 

 

 

 

 

Kính gửi:

- UBND các xã, phường;

- Ủy ban bầu cử các xã, phường.

 

 Thực hiện các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; văn bản số 134/VPHĐBCQG-PL ngày 7/3/2016 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia V/v tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Ủy ban nhân dân thành yêu cầu các xã, phường lập danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021với những nội dung sau:

            1. Nguyên tắc lập danh sách cử tri

            Nguyên tắc lập danh sách cử tri được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Ngoài ra, theo hướng dẫn tại văn bản số 134/VPHĐBCQG-PL ngày 07/3/2016 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia:

            Theo khoản 2 Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: “Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú”. Do đó, Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm thông báo cho cử tri ở địa phương và lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Các cử tri đang đăng ký thường trú tại địa bàn được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi mình thường trú, trừ trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu ở nơi khác thì cần thông báo lại để Ủy ban nhân dân xã, phường không ghi tên vào danh sách cử tri ở địa phương. Trong quá trình lập danh sách cử tri, Ủy ban nhân dân xã, phường chỉ ghi vào danh sách cử tri những cử tri đang đăng ký tạm trú ở địa phương mình nếu cử tri đó thể hiện rõ nguyện vọng được tham gia bỏ phiếu tại nơi mình tạm trú(có thể bằng văn bản hoặc trực tiếp bằng lời nói với người có trách nhiệm như trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cử tri của Ủy ban nhân dân xã, phường). Để đơn giản thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho cử tri trong việc thực hiện quyền bầu cử, đề nghị UBND cấp xã không yêu cầu cử tri phải xuất trình thêm các loại giấy tờ mà Luật bầu cử không quy định.

            Sau khi danh sách cử tri đã được lập và công bố, việc thay đổi, bổ sung danh sách được thực hiện theo quy định của Luật và văn bản quy định về các biểu mẫu văn bản sử dụng trong bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia.

            Trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, nếu chưa được ghi tên vào danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu nào thì đều có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đăng ký thường trú hoặc tạm trú, xuất trình hộ chiếu để được ghi tên vào danh sách cử tri tùy theo nguyện vọng cá nhân.

            Trừ trường hợp Luật có quy định khác, về nguyên tắc, tất cả cử tri có tên trong danh sách cử tri đều được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Do đó, đối với cử tri là người đăng ký tạm trú tại địa phương, chỉ các cử tri có thời gian tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng mới không tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng cấp xã  tại nơi tạm trú theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các cử tri đã có thời gian đăng ký tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên được tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở cả ba cấp như cử tri là người đăng ký thường trú tại địa phương.

            2. Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri: Thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

3. Về căn cứ tính tuổi bầu cử: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngoài ra:

- Tuổi để thực hiện quyền bầu cử của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được công bố. Trường hợp không có giấy khai sinh thì căn cứ vào Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Giấy căn cước công dân để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử.

- Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 01 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiền quyền bầu cử. Trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện bầu cử.

            4. Thẩm quyền lập danh sách cử tri: Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân xã, phường lập theo từng khu vực bỏ phiếu..

5. Biểu mẫu lập danh sách cử tri

Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệp kỳ 2016 - 2021 được lập theo mẫu số 30/BCĐBQH&BCHĐND(đính kèm).

6. Thời gian niêm yết danh sách cử tri

Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử(chậm nhất ngày 12/4/2016), Ủy ban nhân dân xã, phường  niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

  7. Thời gian các xã, phường báo cáo tổng hợp cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệp kỳ 2016 -2021 về Ủy ban nhân dân thành phố(nhận qua Phòng Nội vụ) trước ngày 10/4/2016 (theo biểu mẫu đính kèm)./.

Nơi nhận:                                                                                     KT. CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ tỉnh;                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Thành ủy, HĐND thành phố;

- Thành viên UBBC thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Như trên;

- Lưu: VP-NV.

                                                                       

                                                                                   

                                                                                                    Lê Trọng Tuấn