Ngày 07/03/2016 UBND Tp đã ban hành công văn số 292/UBND V/v xác định khu vực bỏ phiếu và đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu; thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

 Mời click để xem văn bản pdf

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 292/UBND

Bảo Lộc, ngày 07 tháng 03 năm 2016

V/v xác định khu vực bỏ phiếu và đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu; thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

 

 

 

Kính gửi:

- UBND các xã, phường;

- Ủy ban bầu cử các xã, phường.

 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các xã, phường xác định khu vực bỏ phiếu, thành lập các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

I. Xác định khu vực bỏ phiếu

1. Việc xác định khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo Điều 11 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 213/HD-UBND ngày 22/02/2016  V/v hướng dẫn ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu đại biểu cấp xã; trong đó đã định hướng để Ủy ban bầu cử các xã, phường ấn định số đơn vị bầu cử như sau:

Stt

Xã, phường

Số đơn vị bầu cử

Số hiệu đơn vị bầu cử

1

Xã Lộc Nga

9

1,2,3,4,5,6,7,8,9

2

Xã Lộc Thanh

9

10,11,12,13,14,15,16,17,18

3

Phường Lộc Phát

9

19,20,21,22,23,24,25,26,27

4

Phường Lộc Sơn

8

28,29,30,31,32,33,34,35

5

Phường 1

8

36,37,38,39,40,41,42,43

6

Phường B’Lao

7

44,45,46,47,48,49,50

7

Phường Lộc Tiến

8

51,52,53,54,55,56,57,58

8

Xã Lộc Châu

10

59,60,61,62,63,64,65,66,67,68

9

Xã Đại Lào

8

69,70,71,72,73,74,75,76

10

Xã ĐamBri

9

77,79,80,81,82,83,84,85

11

Phường 2

9

 86,87,88,89,90,91,92,93,94

 

Để xác định các khu vực bỏ phiếu theo số đơn vị bầu cử đã được ấn định, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị UBND các xã, phường đề xuất các khu vực bỏ phiếu (khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp) để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn (theo mẫu đính kèm).

2. Thời gian các xã, phường gửi văn bản đề nghị UBND thành phố phê chuẩn khu vực bỏ phiếu trước ngày 15/03/2016 (văn bản nhận thông qua Phòng Nội vụ).

II. Thành lập các Tổ bầu cử.

1. Thẩm quyền, thời gian thành lập:

Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp (Lưu ý: ý kiến thống nhất thể hiện bằng biên bản họp 3 bên) quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thời gian hoàn thành chậm nhất là vào ngày 02/4/2016 (khoản 1, Điều 25 Luật Bầu cử), tuy nhiên đề nghị hoàn thành xong trước ngày 30/3/2016 (theo mẫu đính kèm).

2. Cơ cấu, thành phần, nhiệm vụ Tổ Bầu cử:

Tổ bầu cử có từ mười một đến hai mươi mốt thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

Đơn vị vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng được thành lập một Tổ bầu cử có từ năm đến chín thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

Trong trường hợp đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung một khu vực bỏ phiếu thì UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và chi huy đơn vị vũ trang nhân dân quyết định thành lập Tổ bầu cử có từ mười một đến hai mươi mốt thành viên gồm Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương, đại diện chỉ huy đơn vị và đại diện quân nhân của đơn vị vũ trang nhân dân đó.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử được quy định tại khoản 2, điều 25 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Lưu ý:

- Số lượng Tổ bầu cử và số hiệu tổ bầu cử của UBND xã, phường thực hiện theo định hướng của UBND thành phố tại văn bản số 213/HD-UBND ngày 22/02/2016 của UBND thành phố Bảo Lộc.

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử (Điều 27 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015).

- Các Ủy viên Tổ bầu cử đề nghị bố trí những người có kinh nghiệm, trẻ, năng động.

Nơi nhận:                                                                                       KT.CHỦ TỊCH

- Sở Nội vụ tỉnh;                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Thành ủy, HĐND thành phố;

- Thành viên UBBC thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Như trên;

- Lưu: Văn thư, NC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÃ (PHƯỜNG)…………...

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TTr-UBND

   Bảo Lộc, ngày        tháng 03 năm 2016

 

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

của xã (phường) ………………………

______________

 

Căn cứ Khoản 4, Điều 11, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 06 năm 2015;

UBND xã (phường) …………… kính trình UBND thành phố Bảo Lộc phê chuẩn việc chia khu vực bỏ phiếu, danh sách các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của xã (phường)…………, như sau:

1. Tổng số khu vực bỏ phiếu: ………… khu vực.

2. Danh sách chia các khu vực bỏ phiếu cụ thể như sau:

Stt

Đơn vị bầu cử

Số khu vực bỏ phiếu

Gồm thôn, tổ dân phố

1

Ví dụ: Đơn vị bầu cử số 1

1

Xóm 1 Thôn Kim Thanh

…..

…………………….

……………………………

……………………

……

        LIỆT KÊ ĐẾN HẾT CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ

 

 

UBND xã (phường)…………….. kính trình UBND thành phố xem xét, phê chuẩn./-

 

Nơi nhận:

- TT HĐND - UBND thành phố;

- Uỷ ban bầu cử thành phố;

- Uỷ ban bầu cử xã (phường);

- Lưu: Văn thư.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ (PHƯỜNG)……………

_________

 

Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…………….., ngày       tháng     năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ bầu cử số .........để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

______________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG) ……………………….

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam ………………………..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Thành lập Tổ bầu cử số........(khu vực bỏ phiếu số........., gồm: thôn, tổ dân phố..........) để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các ông, bà có tên sau.

            1. Ông…………………….Chức vụ………………………..Tổ trưởng.

            2. Ông…………………….Chức vụ………………………..Thư ký.

            3. Bà……………………. ..Chức vụ………………………..Ủy viên.

            4………………………………………………………………………

            5………………………………………………………………………

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử số……...thực hiện theo khoản 2, Điều 25 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Tổ bầu cử do Tổ trưởng phân công.

            Điều 3. Văn phòng UBND…………., thành viên Tổ bầu cử; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.-

           

Nơi nhận:

- TT HĐND; UBND thành phô;

- UBBC thành phố

- UBNMTTQ thành phố;

- Như Điều 3;

- Lưu: Văn thư.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH