Ngày 29/02/2016 UBND Tp đã ban hành công văn số 250/UBND V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2016 -2021 

 Mời click vào link để xem văn bản pdf

  ỦY BAN NHÂN DÂN

    THÀNH PHỐ BẢO LỘC                                            

Số : 250/UBND

V/v thành lập Ban bầu cử         đại biểu HĐND thành phố và       Ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2016 -2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Lộc, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

                       

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường

     

  

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Để thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp một Ban bầu cử theo luật định của Luật bầu cử, chậm nhất là vào ngày 13/3/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc yêu cầu UBND xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Cử đại diện tham gia Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Bảo Lộc, thành phần gồm: đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội; số lượng mỗi Ban bầu cử có từ 9 đến 11 thành viên, gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

Thời gian UBND các xã, phường gửi văn bản cử đại diện tham gia Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố về Ủy ban nhân dân thành phố (nhận thông qua Phòng Nội vụ) trước ngày 04/03/2016.

2. Thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND xã, phường

- Ủy ban nhân dân xã, phường sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình một Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường. Việc thành lập các Ban bầu cử hoàn thành chậm nhất là ngày 13/3/2016.

- Cơ cấu, thành phần, nhiệm vụ Ban Bầu cử:

Mỗi Ban bầu cử có từ 7 đến 9 người, thành phần như trong quy định của Khoản 2, Điều 24 Luật Bầu cử năm 2015. Ban bầu cử gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử được quy định tại khoản 3, điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

 

 

 

 

Lưu ý: Những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp không được tham gia làm thành viên Ban bầu cử nơi mình giới thiệu ứng cử, nếu có tham gia thì phải tham gia thành viên Ban bầu cử ở đơn vị bầu cử khác. UBND các xã, phường lập văn bản và kèm theo danh sách cử đại diện tham gia Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và quyết định thành lập Ban bầu cử xã, phường theo mẫu đính kèm./-

 

  Nơi nhận:                                            

- Thường trực Thành ủy;

- TT HĐND thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;             

- UBMTTQVN thành phố;

- UBBC thành phố;

- Lưu: Văn thử, NC.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

               

          

                    Nguyễn Quốc Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ

(Kèm theo Công văn số         /UBND ngày      tháng 3 năm 2016 của UBND……….)

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, chức danh/Đơn vị công tác

Điện thoại

Ghi chú

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn A

Chủ tịch UBND xã…

0633.xxx.xxx

0913.xxx.xxx

Trưởng ban

2

………………

……………….

……………

……………

Phó ban

3

………………

………………

……………..

…………….

Phó ban

4

………………

……………….

……………..

…………….

Thư ký

5

………………

……………….

……………..

……………..

Ủy viên

…..

………………

……………….

……………..

……………..

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ (PHƯỜNG)....………..

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Bảo Lộc, ngày    tháng     năm 2016

                  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

 Xã (phường)……………………….. khóa ….., nhiệm kỳ 2016 – 2021,

đơn vị bầu cử số……….(thôn, Tổ dân phố:…………)

 


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG)………………

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam ………………………..,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ……….khóa……, nhiệm kỳ 2016-2021; đơn vị bầu cử số………(thôn, tổ dân phố……….)  gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông(bà) …………, ……………………………………..              Trưởng ban

2.Ông(bà) …………, ……………………………………..               Phó Trưởng ban

3. Ông(bà) …………, ……………………………………..              Phó Trưởng ban

4. Ông(bà) …………, ……………………………………..              Thư ký

5. Ông(bà) …………, ……………………………………..              Ủy viên

6. Ông(bà) …………, ……………………………………..              Ủy viên

7. Ông(bà) …………, ……………………………………..              Ủy viên

8. Ông(bà) …………, ……………………………………..              Ủy viên

9. Ông(bà) …………, ……………………………………..              Ủy viên

Điều 2.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (phường)………., đơn vị bầu cử số………... thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban bầu cử do Trưởng ban phân công và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật bầu cử.

Điều 3. Văn phòng UBND………, Trưởng các ban, ngành đoàn thể xã (phường)………..và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 

  Nơi nhận:                                            

- TT HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- UBBC thành phố;

- TT HĐND, UBBC xã…….;

……………………….

………………………….

- Như Điều 3.

- Lưu: Văn thư

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH