Ngày 22/02/2016 UBND TP Bảo Lộc ban hành văn bản số 214/UBND v/v ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Bảo Lộc nhiệm kỳ 2016-2021 
                 Mời click vào link để xem văn bản