Ngày 19/02/2016/02/2016 UBND TP đã ban hành văn bản số 207/UBND V/v chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 
        Mời xem văn bản pdf 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 207/UBND

Bảo Lộc, ngày 19 tháng 02 năm 2016

V/v chuẩn bị, tổ chức cuộc  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

 

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, phường.

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 27 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiện kỳ 2016-2021 như sau:

            1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường tổ chức triển khai, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Nghị quyết số 105/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về ngay bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1132/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1134/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở Thôn, Tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND trong bầu cử bổ sung; Chỉ thị 05-CT/TU ngày 27/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021,… đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương trên địa bàn thành phố được biết.

            2. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố trong việc tham mưu, giúp UBND thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện công tác bầu cử, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện, thường xuyên cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố, UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo quy định về bầu cử.

            3. Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 22/5/2016.

   4. Chi cục Thống kê thành phố Kiểm tra, cung cấp số liệu dân số tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 của các xã, phường để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị hành chính trên địa bàn.

   5. Phòng Kinh tế thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch và các phương án cụ thể, kịp thời ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có thể xảy ra trong thời gian bầu cử trên địa bàn.

6. Phòng Tư pháp thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ hơn về nội dung các văn bản liên quan đến công tác bầu cử.

   7. Phòng Y tế thành phố chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế thành phố và UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử. Bố trí cán bộ y tế của thành phố, xã, phường, thôn, tổ dân phố theo dõi đảm bảo tình hình sức khỏe của cử tri đi bầu cử tại các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố.

8. Công an thành phố xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trước, trong và sau ngày bầu cử. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu, nắm chắc tình hình ở cơ sở; phát hiện và giải quyết kịp thời mọi hành vi gây rối, phá hoại của các loại tội phạm. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc; những âm mưu, hành động phá hoại, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chú ý các địa bàn trọng yếu và tăng cường công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các điểm niêm yết danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu...

9. Ban chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo các Ban chỉ huy quân sự xã, phường, tự vệ cơ quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, trực và bảo vệ cơ quan an toàn trước, trong và sau ngày bẩu cử. Phối hợp chặt chẽ với công an thành phố đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

10. Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố lập dự toán kinh phí chi tiết triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thành phố; phân bổ nguồn kinh phí phục vụ kịp thời cho công tác bầu cử theo kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, quyết toán và kiểm tra chặt chẽ nhằm thực hiện chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích và hiệu quả.

11. Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban bầu cử thành phố hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với những người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định; tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân trước, trong và sau ngày bầu cử.

12. Văn phòng HĐND và UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với Văn phòng thành ủy, phòng Nội vụ, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu kịp thời cho UBND thành phố, Ủy ban bầu cử thành phố triển khai thành công công tác bầu cử trên địa bàn thành phố.

14. Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt là trong ngày 22/5/2016.

15. Đề nghị Điện lực thành phố Bảo Lộc triển khai rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn thành phố, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho ngày diễn ra bầu cử.

16. Đề nghị UBMTTQVN thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định chỉ đạo UBMTTQVN các xã, phường phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND cùng cấp có kế hoạch triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử.

17. Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm:

- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến công tác bầu cử đúng thời gian, đảm bảo đủ thành phần theo quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật chất và kỹ thuật phục vụ công tác bầu cử, đặc biệt là việc phục vụ bầu cử đối với những người không biết chữ, người tàn tật, người cao tuổi, người bị bệnh không thể đến được nơi bỏ phiếu; có biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và tại các điểm bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

- Trong quá trình triển khai công tác bầu cử phải kết hợp chặt chẽ với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bản an ninh-quốc phòng và chuẩn bị tốt cho các sự kiện văn hóa, các ngày kỷ niệm lớn khác trong cùng thời điểm.

- Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thành phố.

UBND thành phố Bảo Lộc đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 177/UBND ngày 03/02/2016 của UBND thành phố và các nhiệm vụ được phân công tại văn bản này; đồng thời khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử và báo cáo tình hình, tiến độ triển khai của từng giai đoạn về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định./-

 

Nơi nhận:                                                                                           CHỦ TỊCH                                                                        

- Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng;                                           

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- UBBC tỉnh Lâm Đồng

- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;

- Thường trực Thành ủy Bảo Lộc;

- Thường trực HĐND thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể;

- HĐND, UBND các xã, phường;

- Lưu: Văn thư, NC.                                                                              Nguyễn Quốc Bắc