Ngày 03/02/2016 UBND TP đã ban hành văn bản số 177/UBND v/v thực hiện chỉ đạo của tỉnh về chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 177/UBND

Bảo Lộc, ngày  03   tháng 02 năm 2016

   V/v thực hiện chỉ đạo của tỉnh về chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

       

Kính gửi:

 

- Công an thành phố;

- Ban Chỉ quân sự thành phố;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố;

- UBND các xã, phường.

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2016 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;  

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã:

- Phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Nghị quyết số 105/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về ngay bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1132/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 16/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1134/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 18/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở Thôn, Tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND trong bầu cử bổ sung; Chỉ thị 05-CT/TU ngày 27/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các văn bản có liên quan của cấp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021,… đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương trên địa bàn thành phố được biết.

2. UBND các phường, xã:

- Trong phạm vị nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật; chủ động thực hiện và đảm bảo tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử.

- Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp và các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử.

3. Phòng Nội vụ:

            - Tham mưu giúp UBND thành phố, Ban bầu cử công tác chuẩn bị tổ chức thực hiện cuộc bầu  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật;

            - Kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

4.  Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

 

Nơi nhận:

- TT.Thành ủy;

- TT.HĐND t/p;

- CT, các PCT;

- Như trên;

- Lưu: VT, CVNC.

 

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Bắc