Ngày 01/02/2016 UBND TP đã ban hành quyết định số 164/QĐ-UBND Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 

Vui lòng click vào link để download văn bản pdf

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 164/QĐ-UBND

Bảo Lộc, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu

 HĐND thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

            Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bảo Lộc,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1. Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông, bà có tên sau:

            1. Ông Lê Hoàng Phụng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bảo Lộc – Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

            2. Ông Lê Trọng Chung, Ủy viên BTV Thành ủy–Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bảo Lộc – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

            3. Ông Cao Thanh Liêm, Ủy viên BTV Thành ủy–Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bảo Lộc – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

            4. Ông Lê Trọng Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy–Phó Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử;

5. Ông Trần Việt, Thành ủy viên–Trưởng phòng Nội vụ thành phố Bảo Lộc - Ủy viên Thường trực;

6. Ông Nghiêm Xuân Đức, Ủy viên BTV Thành ủy–Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Bảo Lộc - Ủy viên;

            7. Ông Phùng Ngọc Hạp, Ủy viên BTV Thành ủy–Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc - Ủy viên;

            8. Ông Nguyễn Viết Văn, Ủy viên BTV Thành ủy–Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc - Ủy viên.

            9. Ông Hoàng Văn Cư, Thành ủy viên–Thượng tá Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc - Ủy viên;

            10. Bà Trần Thúy Liễu, Thành ủy viên–Chủ tịch Hội LHPN thành phố Bảo Lộc - Ủy viên;

            11. Bà Võ Thị Minh Anh, Thành ủy viên–Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bảo Lộc - Ủy viên;

            12. Ông Trịnh Khắc Tiến, Thành ủy viên–Chánh Thanh tra thành phố Bảo Lộc - Ủy viên;

            13. Ông Vũ Hoàng Tập, Thành ủy viên–Bí thư Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bảo Lộc;

14. Bà Nguyễn Bùi Minh Hiền, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố - Ủy viên;

            15. Bà Nguyễn Thị Huyền Phương, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Bảo Lộc - Ủy viên.

            Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản có liên quan.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Bảo Lộc; Trưởng phòng Nội vụ thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hữu quan và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./-

                                                                              

Nơi nhận:                                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                        

- Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng;                                                                CHỦ TỊCH

- UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng;

- UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;

- Thường trực Thành ủy Bảo Lộc;

- Thường trực HĐND thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;

- HĐND, UBND các xã, phường;

- Như Điều 3;

- Lưu: Văn thư, NC.                                                                              Nguyễn Quốc Bắc