Ngày 15/04/2016 UBBC ban hành văn bản số 09/UBBC v/v thống kê số lượng bầu cử sau hiệp thương lần thứ ba 
              Mời click để xem văn bản