Ngày 08/04/2016 UBBC ban hành văn bản số 07/UBBC v/v đôn đốc triển khai0 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021