Ngày 26/5/2016 UBBC ban hành quyết định về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử 
                Mời xem quyết định