Ngày 21/04/2016 UBBC banh hành văn bản 04/KH-UBBC kế hoạch tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 
                     Mời nhấn vào link để xem văn bản