Ngày 08/04/2016 UBBC ban hành văn bản số 03/KH-UBBC kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố 
               Mời click vào link để xem văn bản