Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 

Sáng ngày 15/04/2016, tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam thành ph ố Bảo Lộc, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, để “Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021”. Ông Cao Thanh Liêm – UV BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, ông Lê Duẫn – PCT UBMTTQ Việt Nam thành phố, ông Hoàng Bảo Nguyên – PCT UBMTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị; thành phần hiệp thương có 21/25 lãnh đạo đại diện các tổ chức thành viên ; đại biểu khách mời là Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố và đại diện Ban thường trực UBMTTQ VN các xã phường trên địa bàn Thành phố.
            H
ội nghị đã nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử và báo cáo dự kiến danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi cùng bàn bạc, thảo luận, hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua: Báo cáo tổng hợp ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; thống nhất với dự kiến danh sách những người không đưa vào ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 (6 người); thống nhất với dự kiến danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố (61 người) với cơ cấu nữ: 23 người, đạt tỉ lệ 37,70%; trẻ: 18 người đạt tỉ lệ 29,50%; Dân tộc thiểu số: 6 người, đạt tỉ lệ 9,83%; người ngoài Đảng: 7 người, đạt tỉ lệ 11,47%; tái cử: 13 người đạt tỉ lệ 38,23%; chức sắc Tôn giáo: 2 người đạt tỉ lệ 3,27%; 100% người ứng cử có trình độ văn hóa 10/10 và 12/12, trong đó trình độ Đại học và trên Đại học: 53 người đạt tỉ lệ 86,88%. Kết quả biểu quyết đồng ý 21/21=100%.

P.VHTT