Hội nghị hiệp thương lần thứ hai “Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021” 

Sáng ngày 16/3/2016, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Bảo Lộc đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận “Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021”  Hội nghị đã báo cáo kết quả thỏa thuận của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Kết quả điều chỉnh của Thường trực HĐND thành phố về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tình hình tổ chức giới thiệu người ứng cử và hồ sơ, biên bản giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử; Tổng hợp ý kiến lãnh đạo và cử tri về những người được giới thiệu ứng cử.

Hội nghị đã báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi làm việc của người tự ứng cử.

Sau khi nghe báo cáo, quán triệt tiêu chuẩn đại biểu HĐND, hội nghị đã biểu quyết thống nhất một số nội dung sau:

+ Thống nhất với Báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021

+ Thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021Dự kiến từ 20/3-12/4, UBMTTQVN thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đaị biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã đề nghị các cơ quan Ủy ban kiểm tra, Thanh tra nhà nước phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các vị ứng cử đại biểu HĐND các cấp làm cơ sở cho mặt trận tiến hành các bước tiếp theo phục vụ cho công tác bầu cử; đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức tuyên truyền cho công tác bầu cử, đồng thời giám sát việc triển khai các bước tiến hành trong công tác bầu cử ở các phường, xã và khu dân cư; đề nghị Ban thường trực MTTQ các phường, xã trên cơ sở chức năng theo quy định của pháp luật và yêu cầu kế hoạch của thành phố, phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tiếp nhận và tổ chức hội nghị cử tri cho các vị ứng cử đại biểu HĐND các cấp cư trú tại địa phương đạt kết quả tốt đẹp./.

P.VHTT