Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 

Chiều ngày 16/2, UBMTTQVN thành phố Bảo Lộc đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021)


 

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các thành viên UBMTTQ thành phố Bảo Lộc cơ bản thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử theo dự kiến, số lượng đại biểu sẽ được bầu vào HĐND thành phố Bảo Lộc trong nhiệm kỳ mới là 36 đại biểu. Thành phố giới thiệu số lượng 65 ứng cử viên, trong đó, khối các cơ quan Đảng: 05 ứng cử viên; các cơ quan Nhà nước: 17 ứng cử viên; các cơ quan Mặt trận, đoàn thể: 10 ứng cử viên; các xã, phường: 21 ứng cử viên; các cơ quan sự nghiệp: 06 ứng cử viên; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh: 06 ứng cử viên. Về cơ cấu đại biểu ứng cử HĐND thành phố, số lượng nữ, dân tộc thiểu số, trẻ, tôn giáo, chưa đảng viên và đại biểu tái cử đảm bảo chiếm tỷ lệ theo hướng dẫn của Nghị quyết 1131 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên một số ý kiến phát biểu, thảo luận và đề nghị bổ sung, điều chỉnh. Căn cứ biên bản Hội nghị, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ xem xét, điều chỉnh và sẽ công bố dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tại Hội nghị hiệp thương lần 2 dự kiến tổ chức vào ngày 16/3/2016. 

                                             P.VHTT