Ngày 01/02/2016 UBND Tp ban hành Công văn 168/UBND v/v triển khai công việc chuẩn bị tổ bầu cử 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 168/UBND

Bảo Lộc, ngày 01 tháng 02 năm 2016

V/v triển khai công việc

chuẩn bị tổ chức bầu cử.

 

 

 

 

 

Kính gửi:

- UBMTTQVN thành phố;

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố;

- Công an thành phố;

- BCH Quân sự thành phố;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố;

- Phòng Nội vụ thành phố;

- Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố;

- Trung tâm VHTT thành phố;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường;

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện công văn số 501/UBND-TKTC ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã.

Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các xã, phường thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp khẩn trương thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban bầu cử cấp xã có số lượng từ 9 đến 11 thành viên. Tùy theo tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ thực tế tại địa phương, thành viên Ủy ban bầu cử bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dạn, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. Thời gian hoàn thành trước ngày 03/02/2016, danh sách Ủy ban bầu cử cấp xã đề nghị gửi về Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chậm nhất là ngày ngày 05/02/2016.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã, sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân cùng cấp, hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và thôn, tổ dân phố, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định tại Điều 9 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là vào ngày 07 tháng 02 năm 2016 tức ngày 29 tháng Chạp âm lịch (105 ngày trước ngày bầu cử).

3. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, Công an thành phố, BCH Quân sự thành phố, Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm VHTT, UBND các xã, phường căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính lập dự trù kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định.

4. Giao Phòng Nội vụ:

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tổng hợp, lập dự toán kinh phí phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND thành phố gửi Sở Nội vụ tỉnh thẩm định, trình phê duyệt.

- Tham mưu cho UBND thành phố thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 theo luật định./-

         

Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;

- Như trên;

- Lưu: Văn thư, NC.

 

 

     Nguyễn Quốc Bắc