Ngày 19/02/2016 Ban thường vụ Thành uỷ ban hành Kết luận 15/Thu về chuẩn bị nhân sự công tác bầu cử HĐND thành phố khoá V nhiệm kỳ 2016-2021