Ngày 22/02/2016, UBND TP ban hành Công văn số 214/UBND v/v ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc nhiệm kỳ 2016-2021