Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 (khóa XI) 

Thực hiện kế hoạch số 101-KH/HU ngày 06 tháng 1 năm 2014 của Huyện ủy. Ngày 14/2/2014, Đảng ủy cơ sở cơ quan chính quyền huyện Bảo Lâm (CQCQ) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 (khóa XI) và chuyên đề năm 2014 cho toàn thể  cán bộ, Đảng viên của các chi bộ trực thuộc.

 

 


Ông Trần Ngọc Biên – Báo cáo viên cấp huyện truyền đạt nội dung tại hội nghị

 

Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương tám (khóa XI) nhằm giúp các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng trong các Nghị quyết, Kết luận; từ đó xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết hiệu quả và phù hợp với từng tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám.

 

 


Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được báo cáo viên quán triệt, truyền đạt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đề ra. Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới";  Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua…, Đồng thời triển khai đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề trọng tâm của năm 2014 là “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 

Ngoài ra báo cáo viên còn nêu  những vấn đề về lý luận, thực tiễn và dự báo những vấn đề mới trên con đường phát triển sắp tới của đất nước đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng  như sự nghiệp giáo dục và đào tạo…

 

                                                                                        Lâm Hồng Brét

 Các tin khác