Tiểu sử tóm tắt Đại đức Thích Đồng Văn - Đơn vị bầu cử số 9 xã Lộc Ngãi 

  

 

 

 

 TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

- Họ và tên thường dùng:                THÍCH ĐỒNG VĂN

- Họ và tên khai sinh:                      TRẦN ĐÌNH DŨNG

- Các bí danh/tên gọi khác:              THÍCH THÔNG ĐẠI

- Ngày, tháng, năm sinh:                 Ngày 21 tháng 6 năm 1976                         - Giới tính: Nam

- Quê quán:                                       Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Nơi đăng ký thường trú:                Chùa Hoa Nghiêm, tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Nơi ở hiện nay:                              Chùa Hoa Nghiêm, tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Số CMND:  250381219; Ngày cấp: 08/3/2004; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng

- Dân tộc:                                           Kinh                                                               - Tôn giáo:  Phật Giáo

- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông:                     12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:             Trung cấp chuyên ngành Phật học

- Nghề nghiệp hiện nay:                  Tu sỹ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Bảo Lâm

- Nơi làm việc:                                  Chùa Hoa Nghiêm, tổ 8, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Thành viên

- Tên tổ chức đoàn thể:                   Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên

- Tình trạng sức khoẻ:                            Tốt

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ:  2011-2016.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ năm 2007 đến nay: Công tác Phật sự tại chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện (2011-2016).

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác