Tiểu sử tóm tắt bà Tăng Thị Phượng - Đơn vị bầu cử số 9 xã Lộc Ngãi 

  

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

- Họ và tên thường dùng:                TĂNG THỊ PHƯỢNG

- Họ và tên khai sinh:                      TĂNG THỊ PHƯỢNG

- Ngày, tháng, năm sinh:                 Ngày 03 tháng 02 năm 1976 - Giới tính: Nữ

- Quê quán:                                       Xã Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

- Nơi đăng ký thường trú:                Tổ 9 thị trấn Lộc Thắng huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

+ Nơi ở hiện nay:                             Tổ 9 thị trấn Lộc Thắng huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

- Số CMND:  250968706; Ngày cấp: 20/11/2010; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng.

- Dân tộc:                                           Kinh                                           - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông:                     12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:             Trung cấp.

+ Ngoại ngữ:                                     Chứng chỉ A (Anh văn).

- Nghề nghiệp hiện nay:                  Viên chức.

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Nhân viên

- Nơi làm việc:                                  Đội y tế  Dự phòng – Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm.

- Ngày vào Đảng: 03/6/2002; Ngày chính thức:  03/6/2003; Số thẻ đảng viên: 45016618.

- Tình trạng sức khoẻ:                            Tốt.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 8/ 1999 đến tháng 10/2000: Nhân viên Trạm y tế xã Lộc Bắc - Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 11/2000 đến tháng 7/2003: Nhân viên Trạm y tế xã Lộc Bảo - Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 8/2003 đến tháng 5/2008: Trạm trưởng Trạm y tế xã Lộc Bảo - Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng. Phó Bí thư chi bộ thôn 1 xã Lộc Bảo huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.- Từ tháng 6/2008 đến nay: Nhân viên Đội y tế  Dự phòng - Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm. Ủy viên chi bộ Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, nhiệm kỳ 2010 – 2015; 2015 – 2020. Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm từ năm 2010 đến nay.

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác