Tiểu sử tóm tắt bà Phạm Thị Thu Hoài - Đơn vị bầu cử số 8 xã Lộc Nam 

 

 

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

- Họ và tên thường dùng:    PHẠM THỊ THU HOÀI

- Họ và tên khai sinh:          PHẠM THỊ THU HOÀI

- Ngày, tháng, năm sinh:     Ngày 05 tháng 3 năm 1989               - Giới tính: Nữ

- Quê quán:                           Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Nơi đăng ký thường trú:    Thôn 11, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Nơi ở hiện nay:                  Thôn 11, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Số CMND:  250792146; Ngày cấp: 06/9/2006; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng.

- Dân tộc:                               Mạ                                                      -Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông:         12/12.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học chuyên ngành Hành chính học.

+ Ngoại ngữ:                         Tiếng Anh trình độ B.

- Nghề nghiệp hiện nay:      Lao động hợp đồng theo Đề án 50 của tỉnh

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Hợp đồng chức danh Văn phòng – Thống kê.

- Nơi làm việc:                      UBND xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Tình trạng sức khoẻ:            Tốt

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 3/2014 đến nay: Là công chức Văn phòng – Thống kê hợp đồng theo Đề án 50 tại UBND xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

 

 

 Các tin khác