Tiểu sử tóm tắt bà Nông Thị Eng Liên - Đơn vị bầu cử số 9 xã Lộc Ngãi 

  

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

- Họ và tên thường dùng:                NÔNG THỊ ENG LIÊN

- Họ và tên khai sinh:                      NÔNG THỊ ENG LIÊN

- Ngày, tháng, năm sinh:                 Ngày 17 tháng 8 năm 1979                - Giới tính: Nữ

- Quê quán:                                       Xã Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

- Nơi đăng ký thường trú:                      Thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Nơi ở hiện nay:                              Thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Số CMND:  250556571; Ngày cấp: 21/3/2000; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng

- Dân tộc:                                           Nùng                                                   - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông:                     12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:             Trung cấp chuyên ngành Công tác phụ nữ

+ Lý luận chính trị:                          Sơ cấp

- Nghề nghiệp hiện nay:                  Làm vườn (Chi hội trưởng Hội LHPN thôn 7)

- Nơi làm việc:                                  Xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Ngày vào Đảng: 28/4/2011; Ngày chính thức:  28/4/2012; Số thẻ đảng viên: 45031797

- Tình trạng sức khoẻ:                     Tốt

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 01/ 2005 đến tháng 11/ 2005: Làm vườn, Chi hội Trưởng Phụ nữ thôn 7, kiêm cộng tác viên dân số thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 12/ 2005 đến tháng 10/ 2014: Làm vườn, Chi hội Phó Phụ nữ thôn 7, kiêm cộng tác viên dân số thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo lâm, tỉnh Lâm Đồng.

- Từ tháng 11 năm 2014 đến nay: Làm vườn, Chi hội Trưởng Phụ nữ thôn 7, kiêm cộng tác viên dân số thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo lâm, tỉnh Lâm Đồng.

 

 

 

 Các tin khác