Tiểu sử tóm tắt bà Nguyễn Thị Huyền - Đơn vị bầu cử số 9 xã Lộc Ngãi 

 

  

     

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

- Họ và tên thường dùng:    NGUYỄN THỊ HUYỀN

- Họ và tên khai sinh:          NGUYỄN THỊ HUYỀN

- Ngày, tháng, năm sinh:     Ngày 26 tháng 10 năm 1988           - Giới tính: Nữ

- Quê quán:                           Xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

- Nơi đăng ký thường trú:    Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Nơi ở hiện nay:                   Tổ 9, Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

- Số CMND: 251039865; Ngày cấp: 08/8/2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng

- Dân tộc:                               Kinh                                                   - Tôn giáo: Không

- Trình độ hiện nay:

+ Giáo dục phổ thông:         12/12

+Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kỹ Sư Quản lý đất đai

+ Ngoại ngữ:                         Anh văn trình độ B

- Nghề nghiệp hiện nay:      Công chức

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên

- Nơi làm việc:                      Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm

- Ngày vào Đảng:26/12/2014; Ngày chính thức: 26/12/2015;

- Tình trạng sức khoẻ:            Tốt

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 01/2012 đến nay: Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

 Các tin khác