Tiểu sử tóm tắt bà Hàn Hà Huệ - Đơn vị bầu cử số 8 xã Lộc Nam 

  

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẢO LÂM NHIỆM KỲ 2016-2021

 

 

- Họ và tên thường dùng:    HÀN HÀ HUỆ

- Họ và tên khai sinh:          HÀN HÀ HUỆ

- Ngày, tháng, năm sinh:     Ngày 23 tháng 10 năm 1987                - Giới tính: Nữ

- Quê quán:                           Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Nơi đăng ký thường trú:    Số 07 Phan Đình Giót, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Nơi ở hiện nay:                  Số 07 Phan Đình Giót, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Số CMND:  250609435; Ngày cấp: 01/9/2001; Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng

- Dân tộc:                               Kinh                                                   - Tôn giáo:  Không

- Trình độ hiện nay: 

+ Giáo dục phổ thông:         12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

+ Lý luận chính trị: Sơ cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

- Nghề nghiệp hiện nay:      Kế toán trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Bảo Lâm

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Kế toán trưởng

- Nơi làm việc:                      Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Bảo Lâm

- Ngày vào Đảng: 26/8/2014; Ngày chính thức:  26/8/2015.

- Tình trạng sức khoẻ:  Tốt

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

- Từ tháng 5/2010 đến nay: Là kế toán Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Bảo Lâm

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác