Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 
Xem chi tiết tại đây

 Các tin khác